خودکار قرمز ...

نویسنده : من ... هاتف 

محل زندگی : تهران ...

حرکت خودکار قرمزم روی برگ سفید نتیجه اش در اینجا نمایان است.

خودکار قرمز ... تند است ... می سوزاند ..